مشخصات فردي

نام:
سيد حميد

نام خانوادگی:
سجاد

نام پدر:
سيد مجيد
متولد:
1347 شمسی

مليت:
ايرانی
پيشينه تحصيلی:
فارغ التحصيل دکتری حرفه ای پزشکی